Regulamin konkursu pod nazwą „Wyznania Diabetyka”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.   Organizatorem konkursu pod nazwą „Wyznania Diabetyka” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma DIAGNOSIS S.A.  z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 38A prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, NIP 542-27-65-590 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.   Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.   Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.strefadiabetyka.pl

1.4.   Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.6.  Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

 1. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1  Konkurs będzie trwał w dniach od 28.09.2022 do 31.10.2022 roku. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany w pkt 2.2. Regulaminu.

2.2   Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na profilu Facebook organizatora: https://www.facebook.com/strefadiabetyka

2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na  www.strefadiabetyka.pl  w terminie nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub otrzymają informację drogą elektroniczną.

2.4. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na ewentualną publikację swojej historii na stronie www.strefadiabetyka.pl oraz profilu: https://www.facebook.com/strefadiabetyka , przy czym historia ta zostanie opublikowana w formie zanonimizowanej w sposób uniemożliwiający powiązanie historii z jej autorem.

 1. ZASADY KONKURSU

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu „Wyznania Diabetyka” za pośrednictwem formularza konkursowego, który znajduje się na stronie www.strefadiabetyka.pl opisze swoją historię związaną z cukrzycą.

3.2. Uczestnik oświadcza, że historia o której mowa w pkt 3.1. jest jego autorstwa i jest przejawem jego osobistej twórczości, która to twórczość nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych.

3.3. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji wyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania z nadesłanej historii bez ograniczenia czasu i terytorium na następujących polach eksploatacji:

 • wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie również w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie historii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów historii;
 • publikowanie całości lub fragmentów historii zarówno w materiałach promocyjnych związanych, jak i nie związanych z Konkursem.
 • Z tytułu udzielenia licencji wyłącznej, o której mowa w pkt 3.3, przeniesienia praw do historii oraz za rozpowszechnianie historii oraz za inne przypadki publicznego udostępniania historii w całości lub części, w tym za udostępnianie poszczególnych jej elementów Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie inne niż ekspektatywa otrzymania nagrody.
 • Uczestnik gwarantuje, iż żadna osoba trzecia nie będzie dochodziła roszczeń w powyższym zakresie.
 1. NAGRODY

4.1 W Konkursie przewidziane jest łącznie 10 nagród w postaci:

 1. I miejsce – ciśnieniomierz Istel Cardic 100 BT + termometr Istel NC300 BT;
 2. II miejsce – analizator Składu Ciała Istel WA-200 BT;
 3. III miejsce – szczoteczka soniczna WW-Sonic;
 4. IV miejsce – ciśnieniomierz Istel Cardic 100 BT;
 5. V-VII miejsce – zestaw do pomiaru glukozy Goldcare;
 6. VIII-X miejsce – zestaw do pomiaru glukozy Abra Pro.

– z zastrzeżeniem pkt. 4.2 Regulaminu.

4.2 Nagrody określone w pkt 4.1 (będące nagrodami rzeczowo – pieniężnymi) będą składały się z części rzeczowej w skład której będzie wchodziła jedna z nagród rzeczowych (określonych w pkt 4.1) oraz z części pieniężnej, której wysokość będzie ustalona według następującego wzoru [(wartość części rzeczowej *10/9) – wartość części rzeczowej]. Część pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi lecz zostanie ona przekazana właściwemu organowi podatkowemu, jako zryczałtowany podatek, zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do czego Uczestnik upoważnia Organizatora przystępując do Konkursu

4.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.5. Najciekawsze z przesłanych przez Uczestników historie zostaną anonimowo opublikowane na stronie www.strefadiabetyka.pl oraz profilu strefadiabetyka.pl.

 1. LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. Laureaci konkursu w liczbie 10 zostaną wyłonieni w drodze wyboru najbardziej ciekawych oraz oryginalnych historii spośród przesłanych przez osoby, które wypełnią określone w pkt 3.1 Regulaminu warunki konkursowe.

5.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.

5.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej i podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.

5.4. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według subiektywnych kryteriów ciekawości przesłanych przez Organizatora historii, a także ich adekwatności względem przedstawionego przez Organizatora tematu.

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest DIAGNOSIS S.A.

6.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inspektor@diagnosis.pl.

6.3 Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (zarówno Administratora, jak i Uczestników), do których należą: umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie organizacji Konkursu oraz jego przeprowadzenia, dopełnienia wymogów formalnych związanych z przyznaniem nagród laureatom, rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, umożliwienia dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ,,RODO”).

Ponadto dane Uczestników mogą być przetwarzane w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków polegających na gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych. Jeżeli uczestnicy wyrażą zgodę Administrator może także opublikować na swoim profilu informacje o laureatach Konkursu oraz ich pracach.

Dane szczególne, w postaci informacji o rodzaju cukrzycy, będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu.

6.4. Organizator nie będzie udostępniał danych Uczestników Konkursu podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w których konieczność taka będzie wynikała z obowiązujących przepisów lub udostępnienie danych będzie niezbędne do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane, np. dostarczenia nagród laureatom.

6.5. Dane osobowe będą przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa dotyczącymi gromadzenia dokumentacji księgowej lub przedawnienia roszczeń.

6.6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na przesłance uzasadnionego interesu Uczestnika lub Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoba ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

6.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród. Podanie danych laureatów przetwarzanych do celów podatkowo – księgowych pozostaje obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

 1. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub w formie mailowej pod adres: diagnosis@diagnosis.pl przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

7.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

7.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

8.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

8.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.